Hóa học 12

Chương 1 : Este - Lipit Chương 2 : Cacbohidrat Chương 3: Amin , Amino Axit và Protein Chương 4: Polime và Vật liệu Polime Chương 5: Đại cương về kim loại Chương 6: Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm Chương 7: Sắt và một số kim loại quan trọng Chương 8: Phân biệt một số chất vô cơ Chương 9: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường

Course Content

Expand All
Chương 1: Este - Lipit
Lesson Content
0% Complete 0/1 Steps
Lesson Content
0% Complete 0/1 Steps
Lesson Content
0% Complete 0/1 Steps
Lesson Content
0% Complete 0/1 Steps
Lesson Content
0% Complete 0/1 Steps
CHƯƠNG 2: KIM LOẠI
Lesson Content
0% Complete 0/1 Steps
1 of 2

About Instructor

+1 enrolled
Not Enrolled

Course Includes

  • 21 Lessons
  • 41 Topics
  • 12 Quizzes